Satsingsområder

Sist oppdatert 10. september 2019 12:33

Pedagogiske hovudmål 2019/2020

• Ipad som hovudverktøy i undervisninga

Barn og unge er nysgjerrige og ønskjer å oppdage og skape. I opplæringa skal elevane få rike moglegheiter til å utvikle engasjement og utforskartrong. Evna til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring.

• Refleksjon over eiga læring og stille gode spørsmål

• Øve opp kritisk tenking

• Få til kreativ tenking og skaparglede

Vurdering for læring skal auke elevens læringsutbytte ved Sevland skole.

• Eleven må få tydeleg beskjed om kva som må til for å bli betre (auke effekten av fagleg rettleiing)

• Faste og strukturerte elevsamtalar rundt læring og trivsel

SOL er eit kartleggingsverktøy basert på forskning og erfaring innanfor lesing

. • Å observere, kartlegge og setje inn tiltak ut frå kor den enkelte elev er i si leseutvikling

• Bruke skolens lokale leseplan «Lesing for livet» på alle trinn

• Utvikle eit positivt og inkluderande læringsmiljø

• Vidareutvikle Trivselsleiar-programmet på skolen

• Vidareutvikle god klasseromsleiing – tydeleg struktur og rutinar i dagen på alle trinn